Lintian Fixes - dufflebag

No unpublished successful runs for dufflebag.

Historical runs